โรงแรมสวนดุสิต เพลส
(The Suan Dusit Place)

     โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีระบบการจัดการและการให้บริการมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เป็นเครื่องหมาย
การันตี ถึงคุณภาพการให้บริการที่ดีของโรงแรมสวนดุสิต เพลส เป็นอย่างดี